LEJEBETINGELSER

For alle priser gælder det at det lejede materiel afhentes og returneres på udlejers adresse.

Alle priserne på produkterne er angivet med moms i materialelisten.

Lejen udregnes fra lejetidspunktet til senest 24 timer efter, dog aldrig senere end kl. 19.00, medmindre andet er aftalt.

Alle udlejningsartikler betales kontant eller med dankort ved afhentning/modtagelse, medmindre andet aftales. Depositum returneres ved modtagelse/afhentning af det lejede, efter gennemgang af produktet hvis der ikke er forhold der gør at udlejer kan tage udlæg heri. F.eks. manglende rengøring, skader, manglende tankning, for sen aflevering m.m.

Lejeperioden udgør altid min. et døgn. Ved aflevering senere end 24 timer efter lejemålets begyndelse, tillægges der lejepris for yderligere 1 døgn.

Alle udlejningsprodukter kan både leveres og afhentes igen på den af kunden ønskede adresse. Dog med forbehold for at udlejer kan på det pågældende tidspunkt.

Ved langtidsleje udregnes der tilbud i hvert enkelt tilfælde.

§ 1 – 29
 1. Ingen personer under 18 år må betjene brændstof, trykluft, hydraulik drevne, el – drevne, eller på anden måde mekaniske udlejningsartikler med bevægelige dele.

 2. Depositum og leje for hele lejeperioden og evt. købeprodukter, betales altid forud for lejemålet.

 3. Prisen for lejen udgør aldrig mindre end et døgn, uanset om det lejede returneres eller afhentes før der er gået et døgn. Undtaget er dog hvis andet skriftligt er aftalt.

 4. Det lejede materiel skal senest returneres eller afhentes 24 timer efter lejetidspunktet. Dog aldrig senere end kl. 19.00 den efterfølgende dag. Returneres materiellet senere end dette pålægges lejeafgift for yderligere et helt døgn. Dog kan der skriftligt aftales andet pr. udlejning.

 5. Det påhviler til en hver tid lejeren at bruge materiellet efter anvisningerne, enten pr. skrift eller mundtlige.

 6. Påføres materiellet skade eller defekter pga. skødesløshed, kådhed, bevidst tilsidesættelse af anvisningerne eller på anden måde handlinger der kan betegnes som bevidste eller mangel på respekt for materiellet, hæfter ene og alene lejer. Både for de reservedele der måtte skulle skiftes og for den arbejdsløn der faktureres. Er materiellet ødelagt for mere end 80 % af nyværdien, repareres materiellet ikke, og 80 % af varens aktuelle nyværdi udbetales til udlejer.

 7. I den tid materiellet er i lejers varetægt, påhviler det lejer at opbevare dette på fornuftig og ansvarsfuld måde. Dvs. materiellet låses inde når det ikke bruges, eller om natten. Det holdes fri for fugt, jord og andet skadeligt snavs. Det opbevares uden for børn og dyrs rækkevidde.

 8. Maskiner og materiel er forsikret af udlejer mod brand, tyveri og hærværk så længe lejer har anvendt og opbevaret materiellet efter alle forskrifter og anvisninger. Lejer hæfter til enhver tid selv for selvrisikoen som forsikringen er tegnet med, for det pågældende produkt / maskine / materiel, til dagspris.

 9. Det er lejeren selv der hæfter, hvis der sker skade på brugeren, andre personer eller dyr, ting og effekter, bygninger m.m. over og under jorden, under arbejde med materiellet, hvad enten det er egne eller andres.

 10. Det er lejerens eget ansvar at iklæde sig med de lovpligtige og tilrådelige sikkerheds effekter. Nogle af disse kan lejes sammen med materiellet og i nogle tilfælde kan disse være inkluderet i prisen, eller kan købes af udlejer.

 11. Der må kun bruges den for udlejningsartiklen, anviste brændstof. Evt. forlanges det at der kun må anvendes medfølgende brændstof og olie, forbruget afregnes ved returneringen til dagsprisen.

 12. Leje samt depositum betales forud for lejen. Efter gennemgang og godkendelse af materiellet ved returnering refunderes depositummet.

 13. Ved defekter, fejl, mangler eller reklamationer vedr. det lejede, skal dette straks meddeles udlejer. Orienteres dette først ved returnering, kan udlejer undlade at refundere dele af, eller hele lejebeløbet.

 14. Lejer hæfter ikke for skader, fejl og mangler der ene og alene kan siges at være opstået pga. alm. slitage, eller fabrikationsfejl.

 15. Alle lejede effekter skal afleveres i rengjort stand. Er materiellet ikke rengjort ved returnering, pålægges der et rengøringstillæg på 125 kr.- m/ moms pr. påbegyndte 20 min. udlejer bruger på rengøring.  Dette beløb fratrækkes depositummet.

 16. Der betales separat for alle tillægsprodukter til materiellet med mindre andet er aftalt, eller fremgår af lejekontrakten.

 17. Ved tyveri, brand eller hærværk af det lejede, mens dette er i lejers varetægt, skal dette straks oplyses til udlejer. Ligeledes skal hændelsen meldes til Politiet og kopi af anmeldelsesblanketten skal hurtigst muligt gives til udlejer.

 18. Udlejer har ret til at kærve produktets fulde nyværdi, såfremt det lejede produkt / materiel ikke er returneret til udlejer 5 dage efter lejemålets udløb.

 19. Der må kun benyttes originale tilbehørsdele til de lejede effekter. Ved defekter på materiellet grundet brug af uoriginale, dækker garantien ikke og fakturaen for reparation skal betales af lejer.

 20. Det påhviler til enhver tid lejer at vedligeholde og efterse materiellet før, under og efter brugen.

 21. Hvis et udlejningsprodukt er lejet i flere dage, men returneres 1 eller flere dage før aftalt lejeperiodes afslutningstidspunkt, faktureres lejer med 50 % af lejebeløbet for de tabte lejedage.

 22. Ved punkteringer af udlejningsprodukter med luftgummihjul (dæk), såsom trailer, flishugger, sækkevogn o.l. betales reparation for disse af lejer.

 23. Det lejede materiel må ikke udlejes, udlånes eller overdrages til 3. mand.

 24. Det lejede materiel må ikke føres ud af Danmark.

 25. Lejer eller lejers stedfortræder skal altid være tilstede, både ved afhentning/aflevering og ved returnering/afhentning af materiel. Det vil dog altid være den myndige person der afhenter/modtager materiellet der står anført som lejer og som har ansvaret for materiellet.

 26. Det lejede materiel må ikke anvendes på anden end den til udlejer oplyste adresse. Udlejer har til enhver tid ret til at inspicere materiellet uden forudgående aftale på arbejdsstedet.

 27. Materiellet kan oftest leveres på den af lejers ønskede adresse, dog er der ingen garanti for at det altid kan lade sig gøre.

 28. Annullering af forudbestilt materiel skal altid meddeles udlejer min. 2 dage før aftalte lejemåls start. Hvis dette meddeles senere, eller lejer udebliver, har udlejer ret til at kræve 50 % af den samlede tabte lejeindtægt. Udlejer kan kræve at depositum bliver overført til konto ved bestilling.

 29. Multipleks A.S påtager sig intet ansvar for evt. forsinkelser, tabt indtægt, driftstab, lønudgifter eller andre udgifter der måtte opstå som følge af nedbrud af det lejede materiel. Ej heller i tilfælde af krig, vind og vejr, naturkatastrofer, force majeure og evt. andre mulige forhold der forhindre brugen af materiellet.